PolskiEnglish

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty informuje, że uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach realizacji projektu, zrealizowane zostały następujące działania:

  • Utworzenie Pracowni Bioróżnorodności w 22 szkołach podstawowych na terenie gmin należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Pracownie zostały wyposażone w dębowe meble, sprzęt multimedialny, tablice informacyjne, mapy obszarów chronionych, zestawy interaktywne, okazy gatunków owadów w gablocie, zestawy ptaków oraz gry edukacyjne z zakresu bioróżnorodności. Wyposażenie oraz elementy dekoracyjne pracowni mają posłużyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Nowa forma Pracowni oraz przeprowadzane w niej zajęcia mają wpłynąć na większą efektywność przekazywanej wiedzy i chęć nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.
  • Organizacja stu sześćdziesięciu ośmiu 2 - dniowych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W trakcie warsztatów 2-dniowych prowadzone były zajęcia w Ośrodku, w jego otoczeniu oraz zorganizowane były wycieczki krajoznawcze. Pierwszego dnia pobytu uczestnicy odwiedzali obszary Nadleśnictwa Świdwin, gdzie obserwowali liczne, zróżnicowane zbiorowiska roślinne. Omawiano wpływ gatunków inwazyjnych na bioróżnorodność. Drugiego dnia zwiedzano Ogrody „Hortulus” w Dobrzycy, w trakcie których młodzież mogła dowiedzieć się o możliwości odbudowy środowiska przyrodniczego zniszczonego na skutek działalności człowieka i przywróceniu bioróżnorodności na zdegradowanym terenie, omówione zostały zagrożone gatunki roślin i sposoby ich pielęgnacji, ptaków, które zadomowiły się w ogrodzie (m.in. dudki, jemiołuszki, mysikróliki, kosy, sroki, turkawki, pliszki), owadów, licznych małych ssaków (m.in. jeże, lisy, kuny, piżmaki) oraz gady (m.in. żaby, jaszczurki, traszki, salamandry, padalce).
  • Organizacja dziewięćdziesięciu czterech warsztatów 1-dniowychdla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III). W trakcie warsztatów jednodniowych prowadzone były zajęcia tematyczne, labolatoryjne i plenerowe, w pięknej okolicy Ośrodka, na obszarze Natura 2000. Uczniowie w trakcie zajęć rozpoznawali tropy zwierząt, gatunki drzew, krzewów i kwiatów w danych ekosystemach. Dzieci uczyły się korzystać z mapy, orientacji w terenie oraz pobierali próbki do badań laboratoryjnych.
    Warsztaty skierowane będą do wszystkich szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego. W sumie udział w zajęciach edukacyjnych wzięło 10.480 osób .
  • Przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Bioróżnorodność wokół nas”. Prace na konkurs nadesłało 445 uczniów Najlepsze prace umieszczone zostaną w albumie, który wydany zostanie w nakładzie 1.000 szt.
  • Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności. Najlepsze scenariusze zamieszczone zostaną w podręczniku dobrych praktyk, który wydany zostanie w nakładzie 2.000 szt.
  • Opracowanie mobilnej aplikacji internetowej jako element innowacyjny projektu. Aplikacja mobilna będzie dostępna na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfone, tablet. Elementem aplikacji będzie przewodnik po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty oraz interaktywne Dorzecze Parsęty - gry planszowe, ankiety, quizy.

Realizacja projektu:

luty 2015 – 30 kwietnia 2017.

Wartość całkowita projektu:

3 964 707,00 zł

Koszty kwalifikowane:

3 892 611,00 zł

Poziom dofinansowania z EOG 85% wydatków kwalifikowanych:

3 308 719,35 zł

Wysokość wnioskowanej dotacji ze środków WFOŚiGW:

200 000,00 zł

Koszty niekwalifikowane:

72 096,00 zł

Wysokość wkładu własnego ZMiGDP: 

455 987,65 zł